Obchodní podmínky

I. Vyberte dílo

Vyplňte formulář a odešlete objednávku.

II. Potvrzení objednávky a platba

Po odeslání Vám přijde potvrzovací e-mail, ve kterém jsou také informace k platbě.

(Č.Ú. 1726372043/0800, více v Platebních podmínkách).

III. Převzetí zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně v ateliéru Nákladového Nádraží Žižkov v případně že zvolíte jiný způsob předání zboží obdržíte neprodleně od přijetí platby dodací společností vámi zvolené ( více způsoby dodání)

Do 14 dnů od převzetí máte možnost zboží vrátit, v tomto případě napište na:

e-shop@petrpisarik.com

dále postupujte podle doporučení ve (všeobecných podmínkách,3. Odstoupení od smlouvy)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu originálních uměleckých artefaktů Petra Písaříka provozovaného na internetové adrese www.petrpisarik.com, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád.

1.  Základní ustanovení

1.1. VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Veronika Slámová, Luka pod Medníkem 17, Jílové u Prahy, 254 01, IČ: 09493247, adresa pro doručování elektronická pošty je: 

e-shop@petrpisarik.com

(dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).

1.2. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Prodávající doručí kupujícímu kopii VOP v příloze potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

2. Kupní smlouva

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na stránky internetového obchodu. Samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

2.2. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce s tím, že přílohou předmětného potvrzení budou: VOP, popis zboží a (návod na zabalení zboží).

2.3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy –

Adresát:

Veronika Slámová

Luka pod Medníkem 17

254 01, Jílové u Prahy

e-shop@petrpisarik.com

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů - Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Vás žádáme o dodržení následujícího postupu:

1. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky/faktury, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.

2. Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

4. Osobní údaje

4.1. Veškeré údaje, které prodávající v souvislosti s kupní smlouvou obdrží, jsou důvěrné, budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zaslání informací o zboží a službách prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob účastných na dodání zboží kupujícímu a na platebním styku.

4.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o zboží či službách prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.

5. Cena zboží

5.1. Ceny jsou smluvní. Ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

5.2. K ceně dle ceníku bude kupujícímu připočtena doprava zboží kupujícímu dle ceníku přepravce (cenu za dopravu zvolí kupující při výběru zboží na internetových stránkách e-shopu dle velikosti zboží) nebo náklady na vlastní přepravu. Aktuální přehled cen za dopravu zboží má kupující k dispozici na internetových stránkách e-shopu viz. (7.  Dodací podmínky)

5.3. Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za dopravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním objednávky kupujícím (v rekapitulaci objednávky kupujícího).

6. Platební podmínky

Prodávající přijímá:

Platby hotově při předání artefaktu

   • platby bankovním převodem na bankovní účet: 1726372043/0800

   • mezinárodní platba:
Jméno držitele účtu: Veronika Slámová
IBAN: CZ56 0800 0000 0017 2637 2043
SWIFT (BIC): GIBACZPX

7.  Dodací podmínky

7.1. Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby nebo si kupující zvolí vlastní přepravu.

7.2. Dodací lhůty jsou přibližné a pro prodávajícího nezávazné, neboť dodání je obvykle závislé na lhůtách jednotlivých dopravců. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, živelné pohromy, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit.

Způsob dodání zboží si určuje kupující při vyplnění objednávky, přičemž prodávající nabízí následující možnosti:

(a) v rámci České republiky:

(i) osobní odběr v ateliéru na Nákladovém Nádraží Žižkov (zdarma),

(ii) FEDEX (na náklady kupujícího),

(iii) DHL (na náklady kupujícího),

(iv) zásilka České pošty:

      1.) cena za odeslání zboží typu publikace,       atd.: 199,- Kč s DPH

      2.) cena za odeslání plakátu v ochranném tubusu: 249,- Kč s DPH

(b) zahraničí:

(i) FEDEX (na náklady kupujícího),

(ii) DHL (na náklady kupujícího).

3. Úhrada za dodání (tj. poštovné a balné) se řídí následujícímu pravidly:

(a) FEDEX (na náklady kupujícího),

(b) DHL (na náklady kupujícího),

(c) Česká pošta v rámci ČR: 199,- Kč s DPH (odeslání zboží typu publikace, DVD, atd.),

(d) Česká pošta v rámci ČR: 249,- Kč s DPH (odeslání plakátů v ochranném tubusu).

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího (čl. 9 níže) a platnými právními předpisy ČR.

9.  Reklamační řád

1. U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.

2. Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky při zohlednění charakteru zakoupeného zboží.

3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s jeho účelem; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4. V souladu s ustanovením § 1820 odst.1) písm. j) občanského zákoníku je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena prodávajícím, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci.

10. Rozhodné právo, příslušnost soudu

1. Rozhodným právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Obvodní soud pro Prahu-Západ nebo Městský soud v Praze. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle kupujícího. 2. Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články VOP však zůstávají nedotčeny.

11. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a odesláním vyplněné objednávky v e-shopu nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 25. 11. 2021.